تبلیغات
www

www.Softpooya.com

info@softpooya.com

Tel:66378094,Fax:66378094 mobil:09125153675

 

Procedure:

 

Select one of the predefined views "Installed Software", "Missing License Key", or "Licensed Software" using the View > Define menu command.

Select the License Key > Synchronize License Requirements menu command.

Select the drive where the license keys are to be installed in the drop-down list box.

Select the option for the source of the license keys to be transferred. You can use the "Network" button to navigate to any computer in the network.

The "Which software products do you want to license?" field displays the software products on your computer that lack a valid license.

Already licensed software is listed but cannot be selected. Click the "+" to see which licenses are available for the respective software.

 

By default to some programs are required SIFL* keys, and the some programs - SISL* keys

 

 

 

Select>           Short name  Long name   License name      Version    

1           S7PROF54    SIFLS7PROF0504    STEP 7 V5.4 Professional     v5.4 

2           S7PROF53    SIFLS7PROF0503    STEP 7 V5.3 Professional     v5.3 

3           RTASS561    SIFLRTASSA0601    Asset RT unlimited     v6.1 

4           RTASS461    SIFLRTASS40601    Asset RT 2048 Tags     v6.1 

5           RTASS361    SIFLRTASS30601    Asset RT 1024 Tags     v6.1 

6           RTASS261    SIFLRTASS20601    Asset RT 512 Tags      v6.1 

7           RTASS161    SIFLRTASS10601    Asset RT (128)   v6.1 

8           PRODAV60    SIFLPRODAV0600    PRODAVE/MPI V6.0 v6.0 

9           PCS7TT61    SIFLPCS7TT0601    PCS7 6.1 SP1 RC 150K PTg 512 ATg    v6.1 

10          P7WSV461    SIFLP7WSV40601    PCS 7 - Web Server 50 clients      v6.1 

11          P7WSV361    SIFLP7WSV30601    PCS 7 - Web Server 25 clients      v6.1 

www.Softpooya.com

info@softpooya.com

Tel:66378094,Fax:66378094 mobil:09125153675

 

12          P7WSV261    SIFLP7WSV20601    PCS 7 - Web Server 10 clients      v6.1 

13          P7WSV161    SIFLP7WSV10601    PCS 7 - Web Server (3) v6.1 

14          IXLS0061    SIFLIXLS000601    IT Excel Add-in  v6.1 

15          ITFC0061    SIFLITFC000601    IT SAP Connector tRFC  v6.1 

16          ISVCP061    SIFLISVCP00601    IT Services for Production Suite   v6.1 

17          ISFC0061    SIFLISFC000601    IT SAP Connector sRFC  v6.1 

18          ISCM0061    SIFLISCM000601    IT Scanner Manager (100)     v6.1 

19          IRDS0061    SIFLIRDS000601    IT Real Time Data Server     v6.1 

20          IRDE0061    SIFLIRDE000601    IT Real Time Data Engine     v6.1 

21          IPRM0061    SIFLIPRM000601    IT Personnel Manager   v6.1 

22          IPPA0661    SIFLIPPA060601    IT Plant Performance Analyzer (30000)    v6.1 

23          IPOM0061    SIFLIPOM000601    IT Production Orders Manager v6.1 

24          IPMT0061    SIFLIPMT000601    IT Production Modeler Engineering Client (4)      v6.1 

25          IPMS0861    SIFLIPMS080601    IT Production Modeler (800)  v6.1 

26          IPDA0661    SIFLIPDA060601    IT Plant Data Archive (10000)      v6.1 

27          IOEE0861    SIFLIOEE080601    IT OEE/DTM (800) v6.1 

28          IODS0061    SIFLIODS000601    IT On Line Debugging Support v6.1 

29          IMQS0061    SIFLIMQS000601    IT MQ Series Connector v6.1 

30          IMMQ0061    SIFLIMMQ000601    IT Microsoft Message Queue Connector     v6.1 

31          IMAM0061    SIFLIMAM000601    IT Material Manager    v6.1 

32          IHDD0061    SIFLIHDD000601    IT Historian Data Display    v6.1 

33          IGUR0061    SIFLIGUR000601    IT GUI Run-Time  v6.1 

34          IGUD0061    SIFLIGUD000601    IT GUI Development     v6.1 

35          IFNDP061    SIFLIFNDP00601    IT Backup Foundation for Production Suite      v6.1 

36          IDR30061    SIFLIDR3000601    IT Driver OPC Client   v6.1 

37          IDOC0061    SIFLIDOC000601    IT SAP Connector iDOC  v6.1 

38          IDIS0061    SIFLIDIS000601    IT Data Integration Service  v6.1 

39          IDFM0061    SIFLIDFM000601    IT Product Definition Manager      v6.1 

40          IDEM0061    SIFLIDEM000601    IT Real Time Data Engine Manager   v6.1 

41          ICSV0061    SIFLICSV000601    IT Compliance Services v6.1 

42          ICLIP761    SIFLICLIP70601    IT Production Suite Client (25)    v6.1 

43          ICBE0061    SIFLICBE000601    IT CAB Engineering     v6.1 

44          IAMG0661    SIFLIAMG060601    IT Alarm Manager (30000)     v6.1 

45          IAMD0061    SIFLIAMD000601    IT Alarm Manager Display     v6.1 

46          ESVP0001          SICAM Valpro/Recpro V5.x      v1.x 

47          ESP53001          SICAM plusTOOLS for eRTU      v1.x 

48          ESNR0001          SICAM PAS CC Runtime V5.x     v1.x 

49          A9XEP111    SIFLA9XEP10101    WinCC flexible 2005 Advanced  v1.1 

50          A9XES111    SIFLA9XES10101    WinCC flexible 2005 Standard  v1.1 

51          A9XEC111    SIFLA9XEC10101    WinCC flexible 2005 Compact   v1.1 

 

www.Softpooya.com

info@softpooya.com

Tel:66378094,Fax:66378094 mobil:09125153675

 

52          A9XRP311    SIFLA9XRP30101    WinCC flexible 2005 Runtime (2048)  v1.1 

53          A9XRP211    SIFLA9XRP20101    WinCC flexible 2005 Runtime (512)   v1.1 

54          A9XRP111    SIFLA9XRP10101    WinCC flexible 2005 Runtime (128)   v1.1 

55          A9XAU311    SIFLA9XAU30101    WinCC flexible 2005 /Audit for PC   v1.1 

56          A9XAU211    SIFLA9XAU20101    WinCC flexible 2005 /Audit for Panels     v1.1 

57          A9XEP110          WinCC flexible 2004 Advanced  v1.0 

58          A9XES110          WinCC flexible 2004 Standard  v1.0 

59          A9XEC110          WinCC flexible Compact V1.0   v1.0 

60          A9XSS310    SIFLA9XSS30100    WinCC flexible /Sm@rtService for PC v1.0 

61          A9XSS210    SIFLA9XSS20100    WinCC flexible /Sm@rtService for Panel    v1.0 

62          A9XSA310    SIFLA9XSA30100    WinCC flexible /Sm@rtAccess for PC  v1.0 

63          A9XSA210    SIFLA9XSA20100    WinCC flexible /Sm@rtAccess for Panel     v1.0 

64          A9XRP310          WinCC flexible RT prof. 2048 Tags V1      v1.0 

65          A9XRP210          WinCC flexible 2004 Runtime, 512    v1.0 

66          A9XRP110          WinCC flexible 2004 Runtime, 128    v1.0 

67          A9XPA310    SIFLA9XPA30100    WinCC flexible /ProAgent for PC     v1.0 

68          A9XPA210    SIFLA9XPA20100    WinCC flexible /ProAgent for Panel  v1.0 

69          A9XOP310    SIFLA9XOP30100    WinCC flexible /OPC-Server for PC   v1.0 

70          A9XOP210    SIFLA9XOP20100    WinCC flexible /OPC-Server for MP   v1.0 

71          A9XCI310    SIFLA9XCI30100    WinCC flexible/Recipes V1.0 for PC-RT     v1.0 

72          A9XCC110    SIFLA9XCC10100    WinCC flexible/ChangeControl V1.0 Advanced      v1.0 

73          A9XAR310    SIFLA9XAR30100    WinCC flexible/Archives V1.0 for PC-RT    v1.0 

74          A9WVC660    SIFLA9WVC60601    WINCC-V6 WinCC Dat@M.150 Clients   v6.1 

75          A9WVC560    SIFLA9WVC50601    WINCC-V6 WinCC Dat@M.100 Clients   v6.1 

76          A9WVC460    SIFLA9WVC40601    WINCC-V6 WinCC Dat@M.50 Clients    v6.1 

77          A9WVC360    SIFLA9WVC30601    WINCC-V6 WinCC Dat@M.25 Clients    v6.1 

78          A9WVC260    SIFLA9WVC20601    WINCC-V6 WinCC Dat@M.10 Clients    v6.1 

79          A9WVC160    SIFLA9WVC10601    WINCC-V6 WinCC Dat@M.3 Clients     v6.1 

80          A9WTG460    SIFLA9WTG40600    WINCC-V6 Arch 4G ATg UNLIM   v6.0 

www.Softpooya.com

info@softpooya.com

Tel:66378094,Fax:66378094 mobil:09125153675

 

81          A9WTG360    SIFLA9WTG30600    WINCC-V6 Arch 30000 ATg      v6.0 

82          A9WTG260    SIFLA9WTG20600    WINCC-V6 Arch 5000 ATg v6.0 

83          A9WTG160    SIFLA9WTG10600    WINCC-V6 Arch 1500 ATg v6.0 

84          A9WSRD60    SIFLA9WSRD0600    WINCC Redundancy v6.0 

85          A9WSRD40          WINCC Redundancy v4.0 

86          A9WSPA60    SIFLA9WSPA0600    WINCC ProAgent WinCC   v6.0 

87          A9WSP360    SIFLA9WSP30601    WINCC ProAgent 16 Clients    v6.1 

88          A9WSP260    SIFLA9WSP20601    WINCC ProAgent 8 Clients     v6.1 

89          A9WSP160    SIFLA9WSP10601    WINCC ProAgent 4 Clients     v6.1 

90          A9WSPA40          WINCC ProAgent WinCC   v4.0 

91          A9WSP351          WINCC ProAgent 16 Clients    v5.1 

92          A9WSP251          WINCC ProAgent 8 Clients     v5.1 

93          A9WSP151          WINCC ProAgent 4 Clients     v5.1 

94          A9WSN661    SIFLA9WSN60601    WINCC-V6.1 WebNavigator 150 Clients      v6.1 

95          A9WSN561    SIFLA9WSN50601    WINCC-V6.1 WebNavigator 100 Clients      v6.1 

96          A9WSN461    SIFLA9WSN40601    WINCC-V6.1 WebNavigator 50 Clients v6.1 

97          A9WSN361    SIFLA9WSN30601    WINCC-V6.1 WebNavigator 25 Clients v6.1 

98          A9WSN261    SIFLA9WSN20601    WINCC-V6.1 WebNavigator 10 Clients v6.1 

99          A9WSN161    SIFLA9WSN10601    WINCC-V6.1 WebNavigator 3 Clients  v6.1 

100         A9WSN660    SIFLA9WSN60600    WINCC-V6 WebNavigator 150 Clients  v6.0 

101         A9WSN560    SIFLA9WSN50600    WINCC-V6 WebNavigator 100 Clients  v6.0 

102         A9WSN460    SIFLA9WSN40600    WINCC-V6 WebNavigator 50 Clients   v6.0 

103         A9WSN360    SIFLA9WSN30600    WINCC-V6 WebNavigator 25 Clients   v6.0 

104         A9WSN260    SIFLA9WSN20600    WINCC-V6 WebNavigator 10 Clients   v6.0 

105         A9WSN160    SIFLA9WSN10600    WINCC-V6 WebNavigator 3 Clients    v6.0 

106         A9WSN410          WINCC WebNavigator 50 Clients      v1.0 

107         A9WSN310          WINCC WebNavigator 25 Clients      v1.0 

108         A9WSN210          WINCC WebNavigator 10 Clients      v1.0 

109         A9WSN110          WINCC WebNavigator 3 Clients v1.0 

110         A9WSEC61    SIFLA9WSEC0601    WINCC Server     v6.1 

111         A9WSEC60    SIFLA9WSEC0600    WINCC Server     v6.0 

112         A9WSEC30          WINCC Server     v3.0 

113         A9WRT861    SIFLA9WRT80601    WINCC-V6 RT 150K PTg 512 ATg v6.1 

114         A9WRT761    SIFLA9WRT70601    WINCC-V6 RT 256K PTg 512 ATg v6.1 

115         A9WRT661    SIFLA9WRT60601    WINCC-V6 RT 100K PTg 512 ATg v6.1 

116         A9WRT561    SIFLA9WRT50601    WINCC-V6 RT 8000 PTg 512 ATg v6.1 

117         A9WRT461    SIFLA9WRT40601    WINCC-V6 RT 64K PTg 512 ATg  v6.1 

118         A9WRT361    SIFLA9WRT30601    WINCC-V6 RT 1024 PTg 512 ATg v6.1 

119         A9WRT261    SIFLA9WRT20601    WINCC-V6 RT 256 PTg 512 ATg  v6.1 

www.Softpooya.com

info@softpooya.com

Tel:66378094,Fax:66378094 mobil:09125153675

 

120         A9WRT161    SIFLA9WRT10601    WINCC-V6 RT 128 PTg 512 ATg  v6.1 

121         A9WRT860    SIFLA9WRT80600    WINCC-V6 RT 150K PTg 512 ATg v6.0 

122         A9WRT760    SIFLA9WRT70600    WINCC-V6 RT 256K PTg 512 ATg v6.0 

123         A9WRT660    SIFLA9WRT60600    WINCC-V6 RT 100K PTg 512 ATg v6.0 

124         A9WRT560    SIFLA9WRT50600    WINCC-V6 RT 8000 PTg 512 ATg v6.0 

125         A9WRT460    SIFLA9WRT40600    WINCC-V6 RT 64K PTg 512 ATg  v6.0 

126         A9WRT360    SIFLA9WRT30600    WINCC-V6 RT 1024 PTg 512 ATg v6.0 

127         A9WRT260    SIFLA9WRT20600    WINCC-V6 RT 256 PTg 512 ATg  v6.0 

128         A9WRT160    SIFLA9WRT10600    WINCC-V6 RT 128 PTg 512 ATg  v6.0 

129         A9WRT830          WINCC RT 150K PowerTags      v3.0 

130         A9WRT730          WINCC RT 256K PowerTags      v3.0 

131         A9WRT430          WINCC RT 64K PowerTags v3.0 

132         A9WRT330          WINCC RT 1024 Tags     v3.0 

133         A9WRT230          WINCC RT 256 Tags      v3.0 

134         A9WRT130          WINCC RT 128 Tags      v3.0 

135         A9WRC861    SIFLA9WRC80601    WINCC-V6 RC 150K PTg 512 ATg v6.1 

136         A9WRC761    SIFLA9WRC70601    WINCC-V6 RC 256K PTg 512 ATg v6.1 

137         A9WRC661    SIFLA9WRC60601    WINCC-V6 RC 100K PTg 512 ATg v6.1 

138         A9WRC561    SIFLA9WRC50601    WINCC-V6 RC 8000 PTg 512 ATg v6.1 

139         A9WRC461    SIFLA9WRC40601    WINCC-V6 RC 64K PTg 512 ATg  v6.1 

140         A9WRC361    SIFLA9WRC30601    WINCC-V6 RC 1024 PTg 512 ATg v6.1 

141         A9WRC261    SIFLA9WRC20601    WINCC-V6 RC 256 PTg 512 ATg  v6.1 

142         A9WRC161    SIFLA9WRC10601    WINCC-V6 RC 128 PTg 512 ATg  v6.1 

143         A9WRC860    SIFLA9WRC80600    WINCC-V6 RC 150K PTg 512 ATg v6.0 

144         A9WRC760    SIFLA9WRC70600    WINCC-V6 RC 256K PTg 512 ATg v6.0 

145         A9WRC660    SIFLA9WRC60600    WINCC-V6 RC 100K PTg 512 ATg v6.0 

146         A9WRC560    SIFLA9WRC50600    WINCC-V6 RC 8000 PTg 512 ATg v6.0 

147         A9WRC460    SIFLA9WRC40600    WINCC-V6 RC 64K PTg 512 ATg  v6.0 

148         A9WRC360    SIFLA9WRC30600    WINCC-V6 RC 1024 PTg 512 ATg v6.0 

149         A9WRC260    SIFLA9WRC20600    WINCC-V6 RC 256 PTg 512 ATg  v6.0 

150         A9WRC160    SIFLA9WRC10600    WINCC-V6 RC 128 PTg 512 ATg  v6.0 

151         A9WRC130          WINCC RC 128 Tags      v3.0 

152         A9WRC830          WINCC RC 150K PowerTags      v3.0 

153         A9WRC730          WINCC RC 256K PowerTags      v3.0 

154         A9WRC530          WINCC RC 8000 PowerTags      v3.0 

155         A9WRC430          WINCC RC 64K Tags  V3.0      v3.0 

156         A9WRC330          WINCC RC 1024 Tags     v3.0 

157         A9WRC230          WINCC RC 256 Tags      v3.0 

158         A9WOP161    SIFLA9WOP10601    WINCC-V6 Connectivity Pack   v6.1 

159         A9WOP160    SIFLA9WOP10600    WINCC-V6 Connectivity Pack   v6.0 

160         A9WOIC60    SIFLA9WOIC0600    WINCC Internet Conn.   v6.0 

161         A9WNC160    SIFLA9WNC10600    WINCC-V6 NetCC Client  v6.0 

162         A9WLB160    SIFLA9WLB10600    WINCC-V6 Load Balancing      v6.0 

163         A9WDS160    SIFLA9WDS10600    WINCC WebDiag Server   v6.0 

164         A9WDC160    SIFLA9WDC10600    WINCC WebDiag Client   v6.0 

165         A1WPC560    SIFLA1WPC50600    WINCC Video      v6.0 

166         A1WPC460    SIFLA1WPC40600    WINCC Chipcard   v6.0 

167         A1WPC360    SIFLA1WPC30600    WINCC Storage    v6.0 

168         A1WPC260    SIFLA1WPC20600    WINCC Advanced Process Ctrl  v6.0 

169         A1WPC160    SIFLA1WPC10600    WINCC Basic Process Ctrl     v6.0 

170         A9WCL660    SIFLA9WCL60600    WINCC Interf. Pro. FMS v6.0 

www.Softpooya.com

info@softpooya.com

Tel:66378094,Fax:66378094 mobil:09125153675

 

171         A9WCL560    SIFLA9WCL50600    WINCC Interf. AB/DF1   v6.0 

172         A9WCL661    SIFLA9WCL60601    WINCC Interf. Pro. FMS v6.1 

173         A9WC2561    SIFLA9WC250601    WINCC Interf. 505 TCP/IP     v6.1 

174         A9WC1961    SIFLA9WC190601    WINCC Interf. 505/Eth  v6.1 

175         A9WC1861    SIFLA9WC180601    WINCC Interf. S5SR/Eth v6.1 

176         A9WC1761    SIFLA9WC170601    WINCC Interf. S5TF/Eth v6.1 

177         A9WARC60    SIFLA9WARC0600    WINCC User Archives    v6.0 

178         A9WC2560    SIFLA9WC250600    WINCC Interf. 505 TCP/IP     v6.0 

179         A9WC1960    SIFLA9WC190600    WINCC Interf. 505/Eth  v6.0 

180         A9WC1860    SIFLA9WC180600    WINCC Interf. S5SR/Eth v6.0 

181         A9WC1760    SIFLA9WC170600    WINCC Interf. S5TF/Eth v6.0 

182         A9WCL960    SIFLA9WCL90600    WINCC Interf. S5-PMCL2 v6.0 

183         A9WCL860    SIFLA9WCL80600    WINCC Interf. Mod ser. v6.0 

184         A9WCL760    SIFLA9WCL70600    WINCC Interf. S7-PMC   v6.0 

185         A9WC2460    SIFLA9WC240600    WINCC Profibus-DP      v6.0 

186         A9WC2360    SIFLA9WC230600    WINCC OMRON C-Series Host Link     v6.0 

187         A9WC2260    SIFLA9WC220600    WINCC SIMADYN D-PMC Eth      v6.0 

188         A9WC2160    SIFLA9WC210600    WINCC Mitsubishi MELSEC-A serial   v6.0 

189         A9WC2060    SIFLA9WC200600    WINCC Mitsubishi FX serial   v6.0 

190         A9WC1660    SIFLA9WC160600    WINCC Reserve #2 v6.0 

191         A9WC1560    SIFLA9WC150600    WINCC Reserve #1 v6.0 

192         A9WC1460    SIFLA9WC140600    WINCC Interf. AB/DH    v6.0 

193         A9WC1360    SIFLA9WC130600    WINCC Interf. GE/Eth   v6.0 

194         A9WC1260    SIFLA9WC120600    WINCC Interf. GE/SNP   v6.0 

195         A9WC1160    SIFLA9WC110600    WINCC Interf. Applicom v6.0 

196         A9WC1060    SIFLA9WC100600    WINCC Interf. S5-PMCH1 v6.0 

197         A9WCL512          WINCC Interf. AB/DF1   v1.2 

198         A1WPC512          WINCC Video      v1.2 

199         A1WPC412          WINCC Chipcard   v1.2 

200         A1WPC312          WINCC Storage    v1.2 

201         A1WPC230          WINCC Advanced Process Ctrl  v3.0 

202         A1WPC112          WINCC Basic Process Ctrl     v1.2 

203         A9WDS110          WINCC WebDiag Server   v1.0 

204         A9WDC110          WINCC WebDiag Client   v1.0 

205         A9WOIC40          WINCC Internet Conn.   v4.0 

206         A9WC2540          WINCC Interf. 505 TCP/IP     v4.0 

207         A9WC2440          WINCC Profibus-DP      v4.0 

208         A9WC2340          WINCC OMRON C-Series Host Link     v4.0 

209         A9WCL730          WINCC Interf. S7-PMC   v3.0 

210         A9WC2230          WINCC SIMADYN D-PMC Eth      v3.0 

211         A9WC2130          WINCC Mitsubishi MELSEC-A serial   v3.0 

212         A9WC2030          WINCC Mitsubishi FX serial   v3.0 

213         A9WCL912          WINCC Interf. S5-PMCL2 v1.2 

214         A9WCL812          WINCC Interf. Mod ser. v1.2 

215         A9WCL612          WINCC Interf. Pro. FMS v1.2 

216         A9WC1912          WINCC Interf. 505/Eth  v1.2 

217         A9WC1812          WINCC Interf. S5SR/Eth v1.2 

218         A9WC1712          WINCC Interf. S5TF/Eth v1.2 

219         A9WC1612          WINCC Reserve #2 v1.2 

220         A9WC1512          WINCC Reserve #1 v1.2 

221         A9WC1412          WINCC Interf. AB/DH    v1.2 

222         A9WC1312          WINCC Interf. GE/Eth   v1.2 

223         A9WC1212          WINCC Interf. GE/SNP   v1.2 

224         A9WC1112          WINCC Interf. Applicom v1.2 

225         A9WC1012          WINCC Interf. S5-PMCH1 v1.2 

226         A9WARC12          WINCC User Archives    v1.2 

227         A9TCMP10          ThinClient/MP    v1.0 

228         A9SSSCN0          NET Ind. Ethernet SOFTNET-Security Client V1.0       vN.0 

229         A9SSPIN0          S7/SR Ind. Ethernet  SOFTNET-S7  V6.3     vN.0 

230         A9SS52N0          S7-5412/Windows NT      vN.0 

231         A9SS5290          NET PROFIBUS-S7  v9.0 

232         A9SS13N0          S7/SR Ind.Ethernet Windows NT vN.0 

233         A9SS1390    SIFLA0SS130601    NET Industrial Ethernet-S7   v6.1 

234         A9SPIE60          SD-PMS Industrial ETHERNET    v6.0 

235         A9SP5290          NET PROFIBUS-PG  v9.0 

236         A9S5IE60          S5-PMS     v6.0 

237         A9SOPCN0          NET OPC-Server-DP      vN.0 

238         A9SOP7N0          NET OPC-Server-S7      vN.0 

239         A9SOLD90          DP/OLE-Manager/Windows  v9.0 

240         A9SODXN0          DX OPC-Server  V6.3    vN.0 

241         A9SNMXN0    SIFLA0SNMX0601    NET OPC-Server-S7 Extended   v6.1 

242         A9SNMUN0          NET OPC-Server-S7 PowerPack  V6.3  vN.0 

243         A9SNMPN0          NET OPC-Server-S7 Basis      vN.0 

244         A9SNEX90          NET IE SOFTNET-S7      v9.0 

245         A9SNEP90          NET SOFTNET IE PG      v9.0 

246         A9SNEL90          NET IE SOFTNET-S7 Lean v9.0 

247         A9SNEM90    SIFLA0SNEM0601    NET BCE/Windows 2000   v6.1 

248         A9SHLA90    SIFLA0SHLA0601    NET S7-REDCONNECT      v6.1 

249         A0SHLA61    SIFLA0SHLA0601    NET S7-REDCONNECT      v6.1 

250         A9SF5290          NET PG-5412      v9.0 

251         A9SDPS90          NET SOFTNET DP Slave   v9.0 

252         A9SD52N0          DP-5412/Windows NT      vN.0 

253         A9SD5290          NET PROFIBUS-DP  v9.0 

254         A9SCBAN0          Ind. Ethernet  PN CBA OPC-Server  V6.3   vN.0 

255         A9SC7P93          SIN/NCMS7 - PROFIBUS V4.x WINDOWS NT      v9.3 

256         A9SC7E93          SIN/NCMS7 - Ind. Ethernet V4.x WINDOWS NT v9.3 

257         A9PROP50          ProAgent/PC      v5.0 

258         A9PROM50          ProAgent/MP      v5.0 

259         A9PRO450          ProTool/Pro RT 2048 Tags     v5.0 

260         A9PRO350          ProTool/Pro RT 512 Tags      v5.0 

261         A9PRO250          ProTool/Pro RT 256 Tags      v5.0 

262         A9PRO150          ProTool/Pro RT 128 Tags      v5.0 

263         A9LB1061    SIFLA9LB100601    WINCC-V6 Load Balancing  Step Up   v6.1 

264         A9LB1060    SIFLA9LB100600    WINCC-V6 Load Balancing  Step Up   v6.0 

265         A9IDB361    SIFLA9IDB30601    WINCC-V6 Ind.DataBridge 2048 Tg    v6.1 

266         A9IDB261    SIFLA9IDB20601    WINCC-V6 Ind.DataBridge 512  Tg    v6.1 

267         A9IDB161    SIFLA9IDB10601    WINCC-V6 Ind.DataBridge 128 Tg     v6.1 

268         A9IDB360    SIFLA9IDB30600    WINCC-V6 Ind.DataBridge 2048 Tg    v6.0 

269         A9IDB260    SIFLA9IDB20600    WINCC-V6 Ind.DataBridge 1024 Tg    v6.0 

270         A9IDB160    SIFLA9IDB10600    WINCC-V6 Ind.DataBridge 512 Tg     v6.0 

271         A7TMFP50          PCS7/TM Faceplates     v5.0 

272         A7TMCS50          PCS7/TM AS23x    v5.0 

273         A7TACS50          PCS7/TM AS220/23x      v5.0 

274         A7T2CS50          PCS7/TM AS220    v5.0 

275         A7RCS361    SIFLA7RCS30601    Route Control Server 300 simultaneous    v6.1 

276         A7RCS261    SIFLA7RCS20601    Route Control Server (100)   v6.1 

277         A7RCS161    SIFLA7RCS10601    Route Control Server 30 simultaneous     v6.1 

278         A7RCEN61    SIFLA7RCEN0601    Route Control Engineering    v6.1 

279         A7RCCX61    SIFLA7RCCX0601    Route Control Center   v6.1 

280         A6TAGC10          IP-Connect @PCS7 TagConvert   v1.0 

281         A6ICON10          IP-Connect @PCS7 IP21Feeder   v1.0 

282         A5ADS340          ADDM Server 200 Users  v4.0 

283         A5ADS240          ADDM Server 50 Users   v4.0 

284         A5ADS150          Data Management Server V5    v5.0 

285         A5ADS140          ADDM Server Base v4.0 

286         A5ADC150          Data Management Single User V5     v5.0 

287         A5ADC140          ADDM Single User v4.0 

288         A3WCL160          WINCC Interf. SIPART   v6.0 

289         A3WCL112          WINCC Interf. SIPART   v1.2 

290.        A3SPT901          PDM Tag Count unlimited      v1.x 

291         A3SPT801          PDM max. 16384 Tags    v1.x 

292         A3SPT701          PDM max. 8192 Tags     v1.x 

293         A3SPT601          PDM max. 4096 Tags     v1.x 

294         A3SPT501          PDM up to 2048 TAGs    v1.x 

295         A3SPT401          PDM up to 1024 TAGs    v1.x 

296         A3SPT301          PDM max. 512 Tags      v1.x 

297         A3SPT101          PDM max. 128 Tags      v1.x 

298         A3SPR401          PDM RS 485 v1.x 

299         A3SPR201          PDM RS 232 v1.x 

300         A3SPIE01          PDM Routing      v1.x 

301         A3SPHX01          PDM HART Mux     v1.x 

302         A3SPHM01          PDM HART Modem   v1.x 

303         A3SPHB01          PDM ET200 HART   v1.x 

304         A3SPDP01          PDM Profibus DP/PA     v1.x 

305         A3SPD101          PDM Diagnosis    v1.x 

306         A3SPT960    SIFLA3SPT90600    PDM Tag Count unlimited      v6.0 

307         A3SPT860    SIFLA3SPT80600    PDM up to 16384 TAGs   v6.0 

308         A3SPT760    SIFLA3SPT70600    PDM up to 8192 TAGs    v6.0 

309         A3SPT660    SIFLA3SPT60600    PDM up to 4096 TAGs    v6.0 

310         A3SPT560    SIFLA3SPT50600    PDM up to 2048 TAGs    v6.0 

311         A3SPT460    SIFLA3SPT40600    PDM up to 1024 TAGs    v6.0 

312         A3SPT360    SIFLA3SPT30600    PDM max. 512 Tags      v6.0 

313         A3SPT160    SIFLA3SPT10600    PDM max. 128 Tags      v6.0 

314         A3SPSP60    SIFLA3SPSP0600    PDM Routing      v6.0 

315         A3SPR460    SIFLA3SPR40600    PDM RS 485 v6.0 

316         A3SPR260    SIFLA3SPR20600    PDM RS 232 v6.0 

317         A3SPIE60    SIFLA3SPIE0600    PDM Routing      v6.0 

318         A3SPHX60    SIFLA3SPHX0600    PDM HART Mux     v6.0 

319         A3SPHM60    SIFLA3SPHM0600    PDM HART Modem   v6.0 

320         A3SPHB60    SIFLA3SPHB0600    PDM ET200 HART   v6.0 

321         A3SPDP60    SIFLA3SPDP0600    PDM Profibus DP/PA     v6.0 

www.Softpooya.com

info@softpooya.com

Tel:66378094,Fax:66378094 mobil:09125153675

 

322         A3SPD160    SIFLA3SPD10600    PDM Diagnosis    v6.0 

323         A3SPBI60    SIFLA3SPBI0600    PDM Basis Integrated v6.0    v6.0 

324         A3SPBS60    SIFLA3SPBS0600    PDM Basis Software V6.0      v6.0 

325         A3SPBE60    SIFLA3SPBE0600    PDM Basis Evaluation v6.0    v6.0 

326         A3SPBS04          PDM Basis Software V5.2      v4.x 

327         A3SPBS03          PDM Basis Standalone V5.1    v3.x 

328         A3SPBS02          PDM Basis Standalone V5      v2.x 

329         A3SPBS01          PDM Basis Standalone   v1.x 

330         A3SPBI01          PDM Basis Integrated   v1.x 

331         A3SPBE01          PDM Basis Evaluation   v1.x 

332         A3SI0002          SIPROM     v2.x 

333         A3SI0001          SIPROM     v1.x 

334         A2SCOU40    SIFLA2SCOU0400    SIMOTION Scout V4.0     v4.0 

335         A2SCOU32    SIFLA2SCOU0302    SIMOTION Scout V3.2     v3.2 

336         A2SCOU31          SIMOTION Scout V3.1     v3.1 

337         A2SCOU30          SIMOTION Scout V3.0     v3.0 

338         A2SCOU20          SIMOTION Scout V2.0     v2.0 

339         A2CAMT21          SIMOTION CamTool V2.1   v2.1 

340         A2CAMT20          SIMOTION CamTool V2.0   v2.0 

341         A1WRTX42    SIFLA1WRTX0402    WinAC RTX 4.2 (2005)   v4.2 

342         A1WRTX41          WinAC RTX 4.1    v4.1 

343         A1WRTX40          WinAC RTX V4.0   v4.0 

344         A1WRTX30          WinAC RTX V3.x   v3.0 

345         A1WIPN42    SIFLA1WIPN0402    WinAC PN V4.2    v4.2 

346         A1WIPN11          WinAC PN V1.1    v1.1 

347         A1WINA42    SIFLA1WINA0402    WinAC Basis V4.2 v4.2 

348         A1S7TS61    SIFLA1S7TS0601    TeleService V6.1 v6.1 

349         A1WINA40          WinAC Basis V4.0 v4.0 

350         A1WINA30          WinAC Basis V3.x v3.0 

351         A1WINA10          WinAC Basis V1.x / V2.x      v1.0 

352         A1WIMP30          WinAC MP V3.0    v3.0 

353         A1VERT61    SIFLA1VERT0601    Version Trail    v6.1 

354         A1VERS05          S7-VersionStore V5.x   v5.x 

355         A1VCCH61    SIFLA1VCCH0601    Version Cross Checker V6.1   v6.1 

356         A1VCCH60    SIFLA1VCCH0600    Version Cross Checker V6.0   v6.0 

357         A1THPO61    SIFLA1THPO0601    TH-PO V6.1 v6.1 

358         A1SVLB02          SERVICE LAB V2.0/FUL   v2.x 

359         A1STOV11    SIFLA1STOV0101    StoragePlus-Viewer     v1.1 

360         A1STOP11    SIFLA1STOP0101    StoragePlus      v1.1 

361         A1STDC05          S7 Standard PID Tool V5.x    v5.x 

362         A1SLAB20          S7-Smartlabel V2 v2.0 

363         A1SFCV61    SIFLA1SFCV0601    SFC-Visualization V6.1 v6.1 

364         A1SFCV60    SIFLA1SFCV0600    SFC-Visualization V6.0 v6.0 

365         A1SFCV05          SFC-Visualization V5.0 v5.x 

366         A1SFCV04          SFC VISUAL V4    v4.x 

367         A1SFCV03          SFC VISUAL V3    v3.x 

368         A1SFCT61    SIFLA1SFCT0601    SFC for D7-SYS   v6.1 

369         A1SFC_61    SIFLA1SFC_0601    SFC V6.1   v6.1 

370         A1SFC_60    SIFLA1SFC_0600    SFC V6.0   v6.0 

371         A1SFC_05          SFC V5.0   v5.x 

372         A1SFC_04          PCS7-Engineering Options V4.x      v4.x 

www.Softpooya.com

info@softpooya.com

Tel:66378094,Fax:66378094 mobil:09125153675

 

373         A1SFC_03          SFC V3.x   v3.x 

374         A1SCL_54    SIFLA1SCL_0504    S7-SCL V5.4      v5.4 

375         A1SCL_53    SIFLA1SCL_0503    S7-SCL V5.3      v5.3 

376         A1SCL_51          S7-SCL V5.1      v5.1 

377         A1SCL_05          S7-SCL V5.0      v5.x 

378         A1SCL_04          S7-SCL V4.x      v4.x 

379         A1SCL_03          S7-SCL V3.x      v3.x 

380         A1SAFV60    SIFLA1SAFV0600    Safety Matrix Viewer V6.0    v6.0 

381         A1SAFM60    SIFLA1SAFM0600    Safety Matrix Tool V6.0      v6.0 

382         A1SAFE60    SIFLA1SAFE0600    Safety Matrix Editor V6.0    v6.0 

383         A1SAFV52          Safety Matrix Viewer V5.2    v5.2 

384         A1SAFM52          Safety Matrix Tool V5.2      v5.2 

385         A1SAFE52          Safety Matrix Editor V5.2    v5.2 

386         A1S7ZG54    SIFLA1S7ZG0504    S7-HIGRAPH V5.4        v5.4 

387         A1S7ZG53    SIFLA1S7ZG0503    S7-HIGRAPH V5.3  v5.3 

388         A1S7ZG52          S7-HIGRAPH V5.2  v5.2 

389         A1S7ZG40          S7-HIGRAPH V4.x  v4.0 

390         A1S7ZG25          STEP 7-HIGRAPH V2.5     v2.5 

391         A1S7ZG05          S7-HIGRAPH V5.x  v5.x 

392         A1S7TS60    SIFLA1S7TS0600    TeleService V6.0 v6.0 

393         A1S7TS52          TeleService V5.2 v5.2 

394         A1S7TS51          TeleService V5.1 v5.1 

395         A1S7TS05          TeleService V5.x v5.x 

396         A1S7TS03          TeleService V3.x v3.x 

397         A1S7NP60          NetPro  V6.0     v6.0 

398         A1S7NP02          NetPro  V2.1     v2.x 

399         A1S7M703          M7-ProC/C++ V3.x v3.x 

400         A1S7GR54    SIFLA1S7GR0504    S7-GRAPH V5.4    v5.4 

401         A1S7GR53    SIFLA1S7GR0503    S7-GRAPH V5.3    v5.3 

402         A1S7GR52          S7-GRAPH V5.2    v5.2 

403         A1S7GR51          S7-GRAPH V5.1    v5.1 

404         A1S7GR05          S7-GRAPH V5.x    v5.x 

405         A1S7GR04          S7-GRAPH V4.x    v4.x 

406         A1S7GR03          S7-GRAPH V3.x    v3.x 

407         A1S5BP70          STEP 5/ST BASIS V7.0   v7.0 

408         A1S5BP66          STEP5/ST-BASIS PC V6.6  v6.6 

409         A1PRSV21          ProVision V2.1 C v2.1 

410         A1PRSV20          ProVision V2 C   v2.0 

411         A1PROV21          ProVision V2.1   v2.1 

412         A1PROV20          ProVision V2     v2.0 

413         A1PROV10          ProVision V1     v1.0 

414         A1PLCS54    SIFLA1PLCS0504    S7-PLCSIM V5.4   v5.4 

415         A1PLCS53    SIFLA1PLCS0503    S7-PLCSIM V5.3   v5.3 

416         A1PLCS51          S7-PLCSIM V5.2   v5.1 

417         A1PLCS05          S7-PLCSIM V5.x   v5.x 

418         A1PLCS04          S7-PLCSIM V4.x   v4.x 

419         A1PLCS03          S7-PLCSIM V3.x   v3.x 

420         A1PLCS01          S7-PLCSIM V1.x   v1.x 

421         A1PIDT61    SIFLA1PIDT0601    PCS7 PID-Tuner V6.1    v6.1 

422         A1PIDT51          PCS7 PID-Tuner V5.1    v5.1 

423         A1PDIA54    SIFLA1PDIA0504    S7-PDIAG V5.4    v5.4 

www.Softpooya.com

info@softpooya.com

Tel:66378094,Fax:66378094 mobil:09125153675

 

424         A1PDIA53    SIFLA1PDIA0503    S7-PDIAG V5.3    v5.3 

425         A1PDIA52          S7-PDIAG V5.2    v5.2 

426         A1PDIA51          S7-PDIAG V5.1    v5.1 

427         A1PDIA05          S7-PDIAG V5.x    v5.x 

428         A1PDIA04          S7-PDIAG V4.x    v4.x 

429         A1PDIA03          S7-PDIAG V3.x    v3.x 

430         A1PCS704          PCS 7 R3i-PI     v4.x 

431         A1P7P361    SIFLA1P7P30601    @PCS7 Server to Server Communication     v6.1 

432         A1P7P261    SIFLA1P7P20601    @PCS7 Full Client Access     v6.1 

433         A1P7P161    SIFLA1P7P10601    @PCS7 Web Right Access v6.1 

434         A1P7P350          @PCS7 Server to Server Communication     v5.0 

435         A1P7P250          @PCS7 Full Client Access     v5.0 

436         A1P7P150          @PCS7 Web Right Access v5.0 

437         A1ODCP10          OPC Data Ctrl prof. V1.0     v1.0 

438         A1ODCE10          OPC Data Ctrl enterp. V1.0   v1.0 

439         A1MOPC30          MicroOPC 3.0     v3.0 

440         A1MCOU30          MicroComputing 1.0 (unlimited)     v3.0 

441         A1MCOL30          MicroComputing 3.0 (limited) v3.0 

442         A1IEA_61    SIFLA1IEA_0601    IEA  PCS 7  6.1  v6.1 

443         A1ESIG13    SIFLA1ESIG0103    Electronic Signature 1.3     v1.3 

444         A1ESIG12    SIFLA1ESIG0102    Electronic Signature 1.2     v1.2 

445         A1ESIG10          Electronic Signature   v1.0 

446         A1LOGS13    SIFLA1LOGS0103    Logon - Logon Service 1.3    v1.3 

447         A1LOGS12    SIFLA1LOGS0102    Logon - Logon Service 1.2    v1.2 

448         A1LOGS10          Logon - Logon Service  v1.0 

449         A1LCMP10          WinLC/MP V1.x    v1.0 

450         A1K70030    SIFLA1K7000300    STEP 7 Lite V3.0 v3.0 

451         A1K70020          STEP 7 Lite V2.0 v2.0 

452         A1K70010          STEP 7 Lite V1.0 v1.0 

453         A1HSYS54          S7 H Systems V5.4      v5.4 

454         A1HSYS53          S7 H Systems V5.3      v5.3 

455         A1HSYS52          S7 H Systems V5.2      v5.2 

456         A1HSYS05          S7 H Systems V5.x      v5.x 

457         A1G5II70          GRAPH 5/II V7.x  v7.0 

458         A1FSYS53          S7 F Systems V5.3      v5.3 

459         A1FSYS05          S7 F Systems V5.x      v5.x 

460         A1ESAS61    SIFLA1ESAS0601    Asset ES   v6.1 

461         A1DSYS62    SIFLA1DSYS0602    D7-SYS v6.2      v6.2 

462         A1DSYS61          D7-SYS v6.1      v6.1 

463         A1DSUP03          WAREHOUSE DECISION SUPPORT   v3.x 

464         A1DSAV54    SIFLA1DSAV0504    S7 Distributed Safety  v5.4  v5.4 

465         A1DSAV53    SIFLA1DSAV0503    S7 Distributed Safety  v5.3  v5.3 

466         A1DSAV50          S7 Distributed Safety  v5.0 

467         A1DRVB54          Driver Blocks V5.4     v5.4 

468         A1DRVB53          Driver Blocks V5.3     v5.3 

469         A1DRVB52          Driver Blocks V5.2     v5.2 

470         A1DRVB51          Driver Blocks V5.1     v5.1 

471         A1DOCP51    SIFLA1DOCP0501    DOCPRO V5.1      v5.1 

472         A1DOCP05          DOCPRO V5.x      v5.x 

473         A1DOCP03          DOCPRO  V3.x     v3.x 

www.Softpooya.com

info@softpooya.com

Tel:66378094,Fax:66378094 mobil:09125153675

 

474         A1COMP30          Computing V3.x   v3.0 

475         A1CHAR60          S7 Charts V6.0    v6.0 

476         A1CHAR50          S7 Charts V5.0    v5.0 

477         A1CFCS61    SIFLA1CFCS0601    CFC V6.1 STEP 7 - Option     v6.1 

478         A1CFCU61    SIFLA1CFCU0601    CFC Unlimited Tags     v6.1 

479         A1CFCD61    SIFLA1CFCD0601    CFC V6.1 (5000)  v6.1 

480         A1CFC961    SIFLA1CFC90601    CFC V6.1 (3000)  v6.1 

481         A1CFC761    SIFLA1CFC70601    CFC V6.1  (2000) v6.1 

482         A1CFC561    SIFLA1CFC50601    CFC V6.1  (1000) v6.1 

483         A1CFC361    SIFLA1CFC30601    CFC V6.1  (500)  v6.1 

484         A1CFC161    SIFLA1CFC10601    CFC V6.1  (250)  v6.1 

485         A1CFCA60          CFC V6.0   v6.0 

486         A1CFC560          CFC V6.0 (5000)  v6.0 

487         A1CFC460          CFC V6.0 (3000)  v6.0 

488         A1CFC360          CFC V6.0 (2000)  v6.0 

489         A1CFC160          CFC V6.0  (250)  v6.0 

490         A1CFCA52          CFC V5.2   v5.2 

491         A1CFC452          CFC V5.2 (3000)  v5.2 

492         A1CFC352          CFC V5.2 (1500)  v5.2 

493         A1CFC252          CFC V5.2 (750)   v5.2 

494         A1CFC152          CFC V5.2 (250)   v5.2 

495         A1CFCA51          CFC V5.1   v5.1 

496         A1CFC451          CFC V5.1 (3000)  v5.1 

497         A1CFC351          CFC V5.1 (1500)  v5.1 

498         A1CFC251          CFC V5.1 (750)   v5.1 

499         A1CFC151          CFC V5.1 (250)   v5.1 

500         A1CFCA05          CFC V5.x   v5.x 

501         A1CFCA04          CFC V4.x   v4.x 

502         A1CFCA03          CFC V3.x   v3.x 

503         CESVR461    SIFLCESVR40601    CEMAT Server Redundancy Unlimited Clients      v6.1 

504         CESVR361    SIFLCESVR30601    CEMAT Server Redundancy 9 Clients  v6.1 

505         CESVR261    SIFLCESVR20601    CEMAT Server Redundancy 6 Clients  v6.1 

506         CESVR161    SIFLCESVR10601    CEMAT Server Redundancy 3 Clients  v6.1 

507         CESST461    SIFLCESST40601    CEMAT Single Station Unlimited Clients   v6.1 

508         CESST361    SIFLCESST30601    CEMAT Single Station 9 Clients     v6.1 

509         CESST261    SIFLCESST20601    CEMAT Single Station 6 Clients     v6.1 

510         CESST161    SIFLCESST10601    CEMAT Single Station 3 Clients     v6.1 

511         CEENG161    SIFLCEENG10601    CEMAT Engineering      v6.1 

512         CECLT161    SIFLCECLT10601    CEMAT Client     v6.1 

513         A1CERT61          CEMAT OS Software Runtime     v6.1 

514         A1CEMC61          CEMAT OS Software Multiclient       v6.1 

515         A1CERT52          CEMAT OS Software Runtime     v5.2 

516         A1CEMC52          CEMAT OS Software Multiclient       v5.2 

www.Softpooya.com

info@softpooya.com

Tel:66378094,Fax:66378094 mobil:09125153675

 

517         A1BSP961    SIFLA1BSP90601    BATCH Server9 unlim V6.1     v6.1 

518         A1BSP661    SIFLA1BSP60601    BATCH Server2 1800 Obj V6.1  v6.1 

519         A1BSP461    SIFLA1BSP40601    BATCH Server1 600 Obj V6.1   v6.1 

520         A1BSP261    SIFLA1BSP20601    BF Server0 300 Obj V6.1      v6.1 

521         A1BSP061    SIFLA1BSP00601    BF Server0 150 Obj V6.1      v6.1 

522         A1BROP61    SIFLA1BROP0601    BF ROP Lib V6.1  v6.1 

523         A1BREC61    SIFLA1BREC0601    BF Recipe System V6.1  v6.1 

524         A1BPLA61    SIFLA1BPLA0601    BF Batch Planning V6.1 v6.1 

525         A1BFOR61    SIFLA1BFOR0601    BF Formulas V6.1 v6.1 

526         A1BBCC61    SIFLA1BBCC0601    BF BatchCC V6.1  v6.1 

527         A1BAPS61    SIFLA1BAPS0601    BF API (Server) V6.1   v6.1 

528         A1BAPI61    SIFLA1BAPI0601    BF API V6.1      v6.1 

529         A1BHIE61    SIFLA1BHIE0601    BF Multi level Recipe V6.1   v6.1 

530         A1BROP60          BF ROP Lib V6.0  v6.0 

531         A1BSP960          BATCH Server9 unlim V6.0     v6.0 

532         A1BSP260          BATCH Server1 1800 Obj V6.0  v6.0 

533         A1BSP160          BATCH Server1 600 Obj V6.0   v6.0 

534         A1BSP060          BF Server0 150 Obj V6.0      v6.0 

535         A1BREC60          BF Recipe System V6.0  v6.0 

536         A1BFOR60          BF Formulas V6.0 v6.0 

537         A1BPLA60          BF Batch Planning V6.0 v6.0 

538         A1BFCV60          BATCH flexible CV      v6.0 

539         A1BFCS60          BATCH flexible CS      v6.0 

540         A1BFCP60          BATCH flexible CP      v6.0 

541         A1BAPS60          BF API (Server) V6.0   v6.0 

542         A1BBCC60          BF BatchCC V6.0  v6.0 

543         A1BAPI60          BF API V6.0      v6.0 

544         A1BHIE60          BF Multi level Recipe V6.0   v6.0 

545         A1BSER05          BF Server System v5.x 

546         A1BREC05          BF Recipe System (Client)    v5.x 

547         A1BPRO05          BF Reports (Server)    v5.x 

548         A1BFOR05          BF Formulas (Server)   v5.x 

549         A1BPLA05          BF Batch Planing (Client)    v5.x 

550         A1BCON05          BF Batch Control (Client)    v5.x 

551         A1BCLA05          BF Unit Classes (Server)     v5.x 

552         A1BAPS05          BF API (Server)  v5.x 

553         A1BAPC05          BF API (Client)  v5.x 

554         A1BHIE05          BF Multi-level Recipe (Server)     v5.x 

555         A1BFCV03          BATCH flexible CV      v3.x 

556         A1BFCS03          BATCH flexible CS      v3.x 

557         A1BFCP03          BATCH flexible CP      v3.x 

558         A1BFRS03          BATCH flexible RS      v3.x 

559         A1ADMT13    SIFLA1ADMT0103    Logon - Admin Tool 1.3 v1.3 

560         A1ADMT12    SIFLA1ADMT0102    Logon - Admin Tool 1.2 v1.2 

561         A1ADMT10          Logon - Admin Tool     v1.0 

562         A1731002          S7 Fuzzy Tool V2.x, V4.0     v2.x 

563         A1730202          S7 Standard PID Tool V2.x, V4.0    v2.x 

564         A1730105          Modular PID Control 5.x      v5.x 

565         A1730103          S7 Modular PID Tool V3.x, V4.0     v3.x 

566         A1710454    SIFLA171040504    STEP 7-BASIS V5.4      v5.4 

567         A1710453    SIFLA171040503    STEP 7-BASIS V5.3      v5.3 

www.Softpooya.com

info@softpooya.com

Tel:66378094,Fax:66378094 mobil:09125153675

 

568         A1710452          STEP 7-BASIS V5.2      v5.2 

569         A1710451          STEP 7-BASIS V5.1      v5.1 

570         A1710405          STEP 7-BASIS V5.0      v5.x 

571         A1710404          STEP 7-BASIS V4.x      v4.x 

572         A1710403          STEP 7-BASIS V3.x      v3.x 

573         A1710402          STEP 7-BASIS V2.x v2.x 

574         A1710304          STEP 7-MINI V4.x v4.x 

575         A1581A03          GRAPH 5/II V6.x   v3.x 

576         PCS7TT70    SIFLPCS7TT0700    PCS7 7.0 RC 150K PTg 512 ATg  v7.0 

577         P7WSV470    SIFLP7WSV40700    PCS 7 - Web Server 50 clients      v7.0 

578         P7WSV370    SIFLP7WSV30700    PCS 7 - Web Server 25 clients      v7.0 

579         P7WSV270    SIFLP7WSV20700    PCS 7 - Web Server 10 clients      v7.0 

580         P7WSV170    SIFLP7WSV10700    PCS 7 - Web Server (3) v7.0 

581         RTASS570    SIFLRTASSA0700    Asset RT unlimited     v7.0 

582         RTASS470    SIFLRTASS40700    Asset RT 2048 Tags     v7.0 

583         RTASS370    SIFLRTASS30700    Asset RT 1024 Tags     v7.0 

584         RTASS270    SIFLRTASS20700    Asset RT 512 Tags      v7.0 

585         RTASS170    SIFLRTASS10700    Asset RT (128)   v7.0 

586         A1BSP970    SIFLA1BSP90700    BATCH Server9 unlim V7.0     v7.0 

587         A1BSP670    SIFLA1BSP60700    BATCH Server2 1800 Obj V7.0  v7.0 

588         A1BSP470    SIFLA1BSP40700    BATCH Server1 600 Obj V7.0   v7.0 

589         A1BSP270    SIFLA1BSP20700    BF Server0 300 Obj V7.0      v7.0 

590         A1BSP070    SIFLA1BSP00700    BF Server0 150 Obj V7.0      v7.0 

591         A1BROP70    SIFLA1BROP0700    BF ROP Lib V7.0  v7.0 

592         A1BREC70    SIFLA1BREC0700    BF Recipe System V7.0  v7.0 

593         A1BPLA70    SIFLA1BPLA0700    BF Batch Planning V7.0 v7.0 

594         A1BFOR70    SIFLA1BFOR0700    BF Formulas V7.0 v7.0 

595         A1BBCC70    SIFLA1BBCC0700    BF BatchCC V7.0  v7.0 

596         A1BAPS70    SIFLA1BAPS0700    BF API (Server) V7.0   v7.0 

597         A1BAPI70    SIFLA1BAPI0700    BF API V7.0      v7.0 

598         A1BHIE70    SIFLA1BHIE0700    BF Multi level Recipe V7.0   v7.0 

599         A1CFCS70    SIFLA1CFCS0700    CFC V7.0 STEP 7 Option v7.0 

600         A1CFCU70    SIFLA1CFCU0700    CFC Unlimited Tags     v7.0 

601         A1CFCD70    SIFLA1CFCD0700    CFC V7.0 (5000)  v7.0 

602         A1CFC970    SIFLA1CFC90700    CFC V7.0 (3000)  v7.0 

603         A1CFC770    SIFLA1CFC70700    CFC V7.0  (2000) v7.0 

604         A1CFC570    SIFLA1CFC50700    CFC V7.0  (1000) v7.0 

605         A1CFC370    SIFLA1CFC30700    CFC V7.0  (500)  v7.0 

606         A1CFC170    SIFLA1CFC10700    CFC V7.0  (250)  v7.0 

607         A1VCCH70    SIFLA1VCCH0700    Version Cross Checker V7.0   v7.0 

608         A1VERT70    SIFLA1VERT0700    Version Trail    v7.0 

609         A1IEA_70    SIFLA1IEA_0700    IEA  PCS 7  7.0  v7.0 

610         A7RCS370    SIFLA7RCS30700    Route Control Server 300 simultaneous    v7.0 

611         A7RCS270    SIFLA7RCS20700    Route Control Server (100)   v7.0 

612         A7RCS170    SIFLA7RCS10700    Route Control Server 30 simultaneous     v7.0 

613         A7RCEN70    SIFLA7RCEN0700    Route Control Engineering    v7.0 

www.Softpooya.com

info@softpooya.com

Tel:66378094,Fax:66378094 mobil:09125153675

 

614         A7RCCX70    SIFLA7RCCX0700    Route Control Center   v7.0 

615         A1SFCV70    SIFLA1SFCV0700    SFC-Visualization V7.0 v7.0 

616         A1SFC_70    SIFLA1SFC_0700    SFC V7.0   v7.0 

617         A1SFCT70    SIFLA1SFCT0700    SFC for TDC      v7.0 

618         A1ESAS70    SIFLA1ESAS0700    Asset ES   v7.0 

619         A1SAFV70    SIFLA1SAFV0700    Safety Matrix Viewer V7.0    v7.0 

620         A1SAFM70    SIFLA1SAFM0700    Safety Matrix Tool V7.0      v7.0 

621         A1SAFE70    SIFLA1SAFE0700    Safety Matrix Editor V7.0    v7.0 

622         A9WARC62    SIFLA9WARC0602    WINCC User Archives    v6.2 

623         Y9WTG662    SIFCY9WTGX06026   WINCC-V6 Arch 80000 ATg      v6.2 

624         Y9WTG562    SIFCY9WTGX06025   WINCC-V6 Arch 10000 ATg      v6.2 

625         Y9WTG462    SIFCY9WTGX06024   WINCC-V6 Arch 4G ATg UNLIM   v6.2 

626         Y9WTG362    SIFCY9WTGX06023   WINCC-V6 Arch 30000 ATg      v6.2 

627         Y9WTG262    SIFCY9WTGX06022   WINCC-V6 Arch 5000 ATg v6.2 

628         Y9WTG162    SIFCY9WTGX06021   WINCC-V6 Arch 1500 ATg v6.2 

629         A9WSRD62    SIFLA9WSRD0602    WINCC Redundancy v6.2 

630         A9WDS162    SIFLA9WDS10602    WINCC WebDiag Server   v6.2 

631         A9WDC162    SIFLA9WDC10602    WINCC WebDiag Client   v6.2 

632         A9WSN662    SIFLA9WSN60602    WINCC-V6.2 WebNavigator 150 Clients      v6.2 

633         A9WSN562    SIFLA9WSN50602    WINCC-V6.2 WebNavigator 100 Clients      v6.2 

634         A9WSN462    SIFLA9WSN40602    WINCC-V6.2 WebNavigator 50 Clients v6.2 

635         A9WSN362    SIFLA9WSN30602    WINCC-V6.2 WebNavigator 25 Clients v6.2 

636         A9WSN262    SIFLA9WSN20602    WINCC-V6.2 WebNavigator 10 Clients v6.2 

637         A9WSN162    SIFLA9WSN10602    WINCC-V6.2 WebNavigator 3 Clients  v6.2 

638         A9WRT862    SIFLA9WRT80602    WINCC-V6 RT 150K PTg 512 ATg v6.2 

639         A9WRT762    SIFLA9WRT70602    WINCC-V6 RT 256K PTg 512 ATg v6.2 

640         A9WRT662    SIFLA9WRT60602    WINCC-V6 RT 100K PTg 512 ATg v6.2 

641         A9WRT562    SIFLA9WRT50602    WINCC-V6 RT 8000 PTg 512 ATg v6.2 

642         A9WRT462    SIFLA9WRT40602    WINCC-V6 RT 64K PTg 512 ATg  v6.2 

643         A9WRT362    SIFLA9WRT30602    WINCC-V6 RT 1024 PTg 512 ATg v6.2 

644         A9WRT262    SIFLA9WRT20602    WINCC-V6 RT 256 PTg 512 ATg  v6.2 

645         A9WRT162    SIFLA9WRT10602    WINCC-V6 RT 128 PTg 512 ATg  v6.2 

646         A9WRC862    SIFLA9WRC80602    WINCC-V6 RC 150K PTg 512 ATg v6.2 

647         A9WRC762    SIFLA9WRC70602    WINCC-V6 RC 256K PTg 512 ATg v6.2 

648         A9WRC662    SIFLA9WRC60602    WINCC-V6 RC 100K PTg 512 ATg v6.2 

649         A9WRC562    SIFLA9WRC50602    WINCC-V6 RC 8000 PTg 512 ATg v6.2 

650         A9WRC462    SIFLA9WRC40602    WINCC-V6 RC 64K PTg 512 ATg  v6.2 

651         A9WRC362    SIFLA9WRC30602    WINCC-V6 RC 1024 PTg 512 ATg v6.2 

652         A9WRC262    SIFLA9WRC20602    WINCC-V6 RC 256 PTg 512 ATg  v6.2 

653         A9WRC162    SIFLA9WRC10602    WINCC-V6 RC 128 PTg 512 ATg  v6.2 

654         A9WVC662    SIFLA9WVC60602    WINCC-V6 WinCC Dat@M.150 Clients   v6.2 

655         A9WVC562    SIFLA9WVC50602    WINCC-V6 WinCC Dat@M.100 Clients   v6.2 

 

www.Softpooya.com

info@softpooya.com

Tel:66378094,Fax:66378094 mobil:09125153675

 

656         A9WVC462    SIFLA9WVC40602    WINCC-V6 WinCC Dat@M.50 Clients    v6.2 

657         A9WVC362    SIFLA9WVC30602    WINCC-V6 WinCC Dat@M.25 Clients    v6.2 

658         A9WVC262    SIFLA9WVC20602    WINCC-V6 WinCC Dat@M.10 Clients    v6.2 

659         A9WVC162    SIFLA9WVC10602    WINCC-V6 WinCC Dat@M.3 Clients     v6.2 

660         A9WSPA62    SIFLA9WSPA0602    WINCC ProAgent WinCC   v6.2 

661         A9WSP362    SIFLA9WSP30602    WINCC ProAgent 16 Clients    v6.2 

662         A9WSP262    SIFLA9WSP20602    WINCC ProAgent 8 Clients     v6.2 

663         A9WSP162    SIFLA9WSP10602    WINCC ProAgent 4 Clients     v6.2 

664         A9WSEC62    SIFLA9WSEC0602    WINCC Server     v6.2 

665         A9WOP162    SIFLA9WOP10602    WINCC-V6 Connectivity Pack   v6.2 

666         A1ADMT14    SIFLA1ADMT0104    Logon - Admin Tool 1.4 v1.4 

667         A1LOGS14    SIFLA1LOGS0104    Logon - Logon Service 1.4    v1.4 

668         A9IDB461    SIFLA9IDB40601    WINCC-V6 Ind.DataBridge 10000 Tg   v6.1 

669         A9IDB460    SIFLA9IDB40600    WINCC-V6 Ind.DataBridge 10000 Tg   v6.0 

670         A9ARC161    SIFLA9ARC10601    WINCC-V6 Audit RC      v6.1 

671         A9ART161    SIFLA9ART10601    WINCC-V6 Audit RT      v6.1 

672         A9WLB161    SIFLA9WLB10601    WINCC-V6 Load Balancing      v6.1 

673         A9WDS161    SIFLA9WDS10601    WINCC WebDiag Server   v6.1 

674         A9WDC161    SIFLA9WDC10601    WINCC WebDiag Client   v6.1 

675         A9PRO550            ProTool/Pro RT 8000 Tags    v5.0 

676         SINUTR63    SIFLSINUTR0603    SINUMERIK SinuTrain     v6.3 

677         A1IMAP30    SIFLA1IMAP0300    iMap v3.0 

678         A1IMAP20          iMap v2.0 

679         NIERCN64    SIFLNIERCN0604    NET Industrial Ethernet S7-REDCONNECT    v6.4 

680         NHIES764    SIFLNHIES70604    NET Industrial Ethernet S7-1613    v6.4 

681         NHPBDP64    SIFLNHPBDP0604    NET PROFIBUS DP-5613   v6.4 

682         NHPBFM64    SIFLNHPBFM0604    NET PROFIBUS FMS-5613  v6.4 

683         NHPBS764    SIFLNHPBS70604    NET PROFIBUS S7-5613   v6.4 

684         NOPCCB64    SIFLNOPCCB0604    NET Industrial Ethernet PN CBA OPC-Server      v6.4 

685         NOPCDX64    SIFLNOPCDX0604    NET DX OPC-Server      v6.4 

686         NOPCSB64    SIFLNOPCSB0604    NET SNMP-OPC-Server Basic    v6.4 

687         NOPCSE64    SIFLNOPCSE0604    NET SNMP-OPC-Server Power Pack     v6.4 

688         NSIEPG64    SIFLNSIEPG0604    NET Industrial Ethernet SOFTNET-S7 Basis v6.4 

689         NSIEPN64    SIFLNSIEPN0604    NET Industrial Ethernet SOFTNET PN IO    v6.4 

690         NSIESE64    SIFLNSIESE0604    NET Industrial Ethernet SOFTNET-S7 Power Pack      v6.4 

691         NSIESL64    SIFLNSIESL0604    NET Industrial Ethernet SOFTNET-S7 Lean  v6.4 

692         NSPBDP64    SIFLNSPBDP0604    NET PROFIBUS SOFTNET-DP      v6.4 

www.Softpooya.com

info@softpooya.com

Tel:66378094,Fax:66378094 mobil:09125153675

 

693         NSPBDS64    SIFLNSPBDS0604    NET PROFIBUS SOFTNET-DP Slave      v6.4 

694         NSPBS764    SIFLNSPBS70604    NET PROFIBUS SOFTNET-S7      v6.4 

695         A9WC1062    SIFLA9WC100602    WINCC Interf. S5-PMCH1 v6.2 

696         A9WC1162    SIFLA9WC110602    WINCC Interf. Applicom v6.2 

697         A9WC1262    SIFLA9WC120602    WINCC Interf. GE/SNP   v6.2 

698         A9WC1362    SIFLA9WC130602    WINCC Interf. GE/Eth   v6.2 

699         A9WC1462    SIFLA9WC140602    WINCC Interf. AB/DH    v6.2 

700         A9WC1562    SIFLA9WC150602    WINCC Reserve #1 v6.2 

701         A9WC1662    SIFLA9WC160602    WINCC Reserve #2 v6.2 

702         A9WC1762    SIFLA9WC170602    WINCC Interf. S5TF/Eth v6.2 

703         A9WC1862    SIFLA9WC180602    WINCC Interf. S5SR/Eth v6.2 

704         A9WC1962    SIFLA9WC190602    WINCC Interf. 505/Eth  v6.2 

705         A9WC2062    SIFLA9WC200602    WINCC Mitsubishi FX serial   v6.2 

706         A9WC2162    SIFLA9WC210602    WINCC Mitsubishi MELSEC-A serial   v6.2 

707         A9WC2262    SIFLA9WC220602    WINCC SIMADYN D-PMC Eth      v6.2 

708         A9WC2362    SIFLA9WC230602    WINCC OMRON C-Series Host Link     v6.2 

709         A9WC2462    SIFLA9WC240602    WINCC Profibus-DP      v6.2 

710         A9WC2562    SIFLA9WC250602    WINCC Interf. 505 TCP/IP     v6.2 

711         A9WCL562    SIFLA9WCL50602    WINCC Interf. AB/DF1   v6.2 

712         A9WCL662    SIFLA9WCL60602    WINCC Interf. Pro. FMS v6.2 

713         A9WCL762    SIFLA9WCL70602    WINCC Interf. S7-PMC   v6.2 

714         A9WCL862    SIFLA9WCL80602    WINCC Interf. Mod ser. v6.2 

715         A9WCL962    SIFLA9WCL90602    WINCC Interf. S5-PMCL2 v6.2 

716         A1WPC162    SIFLA1WPC10602    WINCC Basic Process Ctrl     v6.2 

717         A1WPC262    SIFLA1WPC20602    WINCC Advanced Process Ctrl  v6.2 

718         A1WPC362    SIFLA1WPC30602    WINCC Storage    v6.2 

719         A1WPC462    SIFLA1WPC40602    WINCC Chipcard   v6.2 

720         A1WPC562    SIFLA1WPC50602    WINCC Video      v6.2 

721         A9WOIC62    SIFLA9WOIC0602    WINCC Internet Conn.   v6.2 

722         A9WLB162    SIFLA9WLB10602    WINCC-V6 Load Balancing      v6.2 

723         A9LB1062    SIFLA9LB100602    WINCC-V6 Load Balancing  Step Up   v6.2 

724         A9ARC162    SIFLA9ARC10602    WINCC-V6 Audit RC      v6.2 

725         A9ART162    SIFLA9ART10602    WINCC-V6 Audit RT      v6.2 

726         A9IDB462    SIFLA9IDB40602    WINCC-V6 Ind.DataBridge 10000 Tg   v6.2 

727         A9IDB362    SIFLA9IDB30602    WINCC-V6 Ind.DataBridge 2048 Tg    v6.2 

728         A9IDB262    SIFLA9IDB20602    WINCC-V6 Ind.DataBridge 512  Tg    v6.2 

729         A9IDB162    SIFLA9IDB10602    WINCC-V6 Ind.DataBridge 128 Tg     v6.2 

730         A1PIDT70    SIFLA1PIDT0700    PCS7 PID-Tuner V7.0    v7.0 

731         A9SDC140    SIFLA9SDC10400    System Diagnostics - CPUs 400      v4.0 

732         A9SDPB40    SIFLA9SDPB0400    System Diagnostics - PB Slave      v4.0 

 

www.Softpooya.com

info@softpooya.com

Tel:66378094,Fax:66378094 mobil:09125153675

 

733         A9SDPN40    SIFLA9SDPN0400    System Diagnostics - PN Devices    v4.0 

734         A1CFCM70    SIFLA1CFCM0700    CFC V7.0 Simotion      v7.0 

735         A1CFCN70    SIFLA1CFCN0700    CFC V7.0 Sinamics      v7.0 

736         A1VXME70    SIFLA1VXME0700    Version Cross Manager V7.0   v7.0 

737         A1VXMI70    SIFLA1VXMI0700    Version Cross Manager (Import) V7.0      v7.0 

738         A1THPO70    SIFLA1THPO0700    TH-PO V7.0 v7.0 

739         MAINES70    SIFLMAINES0700    Maintenance ES V7.0    v7.0 

740         YMAINR70    SIFLYMAINR0700    Maintenance RT V7.0 (unlimited)    v7.0 

741         YMAINR71    SIFCYMAINR07001   Maintenance RT V7.0 (10)     v7.0 

742         YMAINR72    SIFCYMAINR07004   Maintenance RT V7.0 (100)    v7.0 

743         YMAINR73    SIFCYMAINR07007   Maintenance RT V7.0 (1000)   v7.0 

744         ESRC0001          SICAM PAS CC Config. V5.x     v1.x 

745         SDM53001          SICAM Diamond Base V2.x v1.x 

746         SDM53002          SICAM Diamond for PAS V5.1    v2.x 

747         SDM53003          SICAM Diamond for SLD V1.x    v3.x 

748         A9ACC162    SIFLA9ACC10602    WINCC /ChangeControl RC      v6.2 

749         A1STOV12    SIFLA1STOV0102    StoragePlus-Viewer     v1.2 

750         A1STOP12    SIFLA1STOP0102    StoragePlus      v1.2 

751         A1BUN070    SIFLA1BUN00700    BATCH 10 UNITs   v7.0 

752         A1BUN270    SIFLA1BUN20700    BATCH 20 UNITs   v7.0 

753         A1BUN470    SIFLA1BUN40700    BATCH 40 UNITs   v7.0 

754         A1BUN670    SIFLA1BUN60700    BATCH 100 UNITs  v7.0 

755         A1BUN970    SIFLA1BUN90700    BATCH unlimited  v7.0 

756         SS7DOS70    SIFLSS7DOS0700    Device Drivers S7DOS   v7.0 

757         YSMSR070    SIFLYSMSR00700    Maintenance Station Runtime  v7.0 

758         A9WOP262    SIFLA9WOP20602    WinCC Option Connectivity Station  v6.2 

759         A9WOP462    SIFLA9WOP40602    WinCC Option Connectivity Station  v6.2 

760         A9WOP361    SIFLA9WOP30601    OpenPCS 7 Station / WinCC    v6.1 

761         A9WOP362    SIFLA9WOP30602    OpenPCS 7 Station / WinCC    v6.2 

762         A7RCIS70    SIFLA7RCIS0700    Route Control Interface Server     v7.0 

763         A9WRP062    SIFLA9WRP00602    WinCC RT PO Client     v6.2 

764         A2SCOU42    SIFLA2SCOU0402    SIMOTION Scout V4.2     v4.2 

765         A2CAMT22    SIFLA2CAMT0202    SIMOTION CamTool  v2.2 

766         A2SCOU41    SIFLA2SCOU0401    SIMOTION Scout V4.1     v4.1 

767         YMAINR74    SIFCYMAINR07006   Maintenance RT V7.0 (500)    v7.0 

768         A9XEP112    SIFLA9XEP10102    WinCC flexible 2007 Advanced  v1.2 

769         A9XES112    SIFLA9XES10102    WinCC flexible 2007 Standard  v1.2 

770         A9XEC112    SIFLA9XEC10101    WinCC flexible 2007 Compact   v1.2 

771         A9XEP212    SIFLA9XEP20102    WinCC flexible 2007 ASIA Advanced   v1.2 

772         A9XES212    SIFLA9XES20102    WinCC flexible 2007 ASIA Standard   v1.2 

773         A9XEC212    SIFLA9XEC20102    WinCC flexible 2007 ASIA Compact    v1.2 

 

www.Softpooya.com

info@softpooya.com

Tel:66378094,Fax:66378094 mobil:09125153675

 

774         A9XRP312    SIFLA9XRP30102    WinCC flexible 2007 Runtime (2048)  v1.2 

775         A9XRP212    SIFLA9XRP20102    WinCC flexible 2007 Runtime (512)   v1.2 

776         A9XRP112    SIFLA9XRP10102    WinCC flexible 2007 Runtime (128)   v1.2 

777         A9XCC112    SIFLA9XCC10102    WinCC flexible/ChangeControl V1.2   v1.2 

778         A1WIPN41          WinAC PN V4.1    v4.1 

779         A1WIPN40          WinAC PN V4.0    v4.0 

780         A9XEP211    SIFLA9XEP20101    WinCC flexible 2005 ASIA Advanced   v1.1 

781         A9XES211    SIFLA9XES20101    WinCC flexible 2005 ASIA Standard   v1.1 

782         A9XEC211    SIFLA9XEC20101    WinCC flexible 2005 ASIA Compact    v1.1 

783         A9WCP862    SIFLA9WCP80602    WINCC-V6 RC PO 150K PTg 512 ATg    v6.2 

784         A9WCP762    SIFLA9WCP70602    WINCC-V6 RC PO 256K PTg 512 ATg    v6.2 

785         A9WCP662    SIFLA9WCP60602    WINCC-V6 RC PO 100K PTg 512 ATg    v6.2 

786         A9WCP562    SIFLA9WCP50602    WINCC-V6 RC PO 8000 PTg 512 ATg    v6.2 

787         A9WCP462    SIFLA9WCP40601    WINCC-V6 RC PO 64K PTg 512 ATg     v6.2 

788         A9WCP362    SIFLA9WCP30602    WINCC-V6 RC PO 1024 PTg 512 ATg    v6.2 

789         A9WCP262    SIFLA9WCP20602    WINCC-V6 RC PO 256 PTg 512 ATg     v6.2 

790         A9WCP162    SIFLA9WCP10602    WINCC-V6 RC PO 128 PTg 512 ATg     v6.2 

791         ZASRPX70    SIFPZASRPX0700A   PCS7 AS RT PO 10000    v7.0 

792         ZASRPX70    SIFPZASRPX07009   PCS7 AS RT PO 8500     v7.0 

793         ZASRPX70    SIFPZASRPX07008   PCS7 AS RT PO 5000     v7.0 

794         ZASRPX70    SIFPZASRPX07007   PCS7 AS RT PO 3000     v7.0 

795         ZASRPX70    SIFPZASRPX07006   PCS7 AS RT PO 2000     v7.0 

796         ZASRPX70    SIFPZASRPX07005   PCS7 AS RT PO 1000     v7.0 

797         ZASRPX70    SIFPZASRPX07004   PCS7 AS RT PO 750      v7.0 

798         ZASRPX70    SIFPZASRPX07003   PCS7 AS RT PO 500      v7.0 

799         ZASRPX70    SIFPZASRPX07002   PCS7 AS RT PO 250      v7.0 

800         ZASRPX70    SIFPZASRPX07001   PCS7 AS RT PO 100      v7.0 

801         YASRPX70    SIFCYASRPX0700A   PCS7 AS RT PO 10000    v7.0 

802         YASRPX70    SIFCYASRPX07009   PCS7 AS RT PO 8500     v7.0 

803         YASRPX70    SIFCYASRPX07008   PCS7 AS RT PO 5000     v7.0 

804         YASRPX70    SIFCYASRPX07007   PCS7 AS RT PO 3000     v7.0 

805         YASRPX70    SIFCYASRPX07006   PCS7 AS RT PO 2000     v7.0 

806         YASRPX70    SIFCYASRPX07005   PCS7 AS RT PO 1000     v7.0 

807         YASRPX70    SIFCYASRPX07004   PCS7 AS RT PO 750      v7.0 

808         YASRPX70    SIFCYASRPX07003   PCS7 AS RT PO 500      v7.0 

809         YASRPX70    SIFCYASRPX07002   PCS7 AS RT PO 250      v7.0 

www.Softpooya.com

info@softpooya.com

Tel:66378094,Fax:66378094 mobil:09125153675

 

810         YASRPX70    SIFCYASRPX07001   PCS7 AS RT PO 100      v7.0 

811         Y9WTG762    SIFCY9WTGX06027   WINCC-V6 Arch 120000 ATg     v6.2 

812         ZASRPX70    SIFLZASRPX0700    PCS7 AS RT PO 10000    v7.0 

813         A1WRTX43    SIFLA1WRTX0403    WinAC RTX 4.3 (2005 SP3)     v4.3 

814         A1WINA43    SIFLA1WINA0403    WinAC Basis V4.3 v4.3 

815         A1WIPN43    SIFLA1WIPN0403    WinAC PN V4.3    v4.3 

816         A1SLAB30    SIFLA1SLAB0300    S7-Smartlabel V3 v3.0 

817         A1FSYS60    SIFLA1FSYS0600    S7 F Systems V6.0      v6.0 

818         A1SAFV62    SIFLA1SAFV0602    Safety Matrix Viewer V6.2    v6.2 

819         A1SAFM62    SIFLA1SAFM0602    Safety Matrix Tool V6.2      v6.2 

820         A1SAFE62    SIFLA1SAFE0602    Safety Matrix Editor V6.2    v6.2 

821         MSTESP40    SIFLMSTESP0400    Motor Starter ES 2007 Premium      v4.0 

822         MSTESS40    SIFLMSTESS0400    Motor Starter ES 2007 Standard     v4.0 

823         MSTESB40    SIFLMSTESB0400    Motor Starter ES 2007 Basic  v4.0 

824         NIERCN70    SIFLNIERCN0700    NET Industrial Ethernet S7-REDCONNECT    v7.0 

825         NHIES770    SIFLNHIES70700    NET Industrial Ethernet S7-1613    v7.0 

826         NHPBDP70    SIFLNHPBDP0700    NET PROFIBUS DP-5613   v7.0 

827         NHPBFM70    SIFLNHPBFM0700    NET PROFIBUS FMS-5613  v7.0 

828         NHPBS770    SIFLNHPBS70700    NET PROFIBUS S7-5613   v7.0 

829         NOPCCB70    SIFLNOPCCB0700    NET Industrial Ethernet PN CBA OPC-Server      v7.0 

830         NOPCDX70    SIFLNOPCDX0700    NET DX OPC-Server      v7.0 

831         NOPCSB70    SIFLNOPCSB0700    NET SNMP-OPC-Server Basic    v7.0 

832         NOPCSE70    SIFLNOPCSE0700    NET SNMP-OPC-Server Power Pack     v7.0 

833         NSIEPG70    SIFLNSIEPG0700    NET Industrial Ethernet SOFTNET-S7 Basis v7.0 

834         NSIEPN70    SIFLNSIEPN0700    NET Industrial Ethernet SOFTNET PN IO    v7.0 

835         NSIESE70    SIFLNSIESE0700    NET Industrial Ethernet SOFTNET-S7 Power Pack      v7.0 

836         NSIESL70    SIFLNSIESL0700    NET Industrial Ethernet SOFTNET-S7 Lean  v7.0 

837         NSPBDP70    SIFLNSPBDP0700    NET PROFIBUS SOFTNET-DP      v7.0 

838         NSPBDS70    SIFLNSPBDS0700    NET PROFIBUS SOFTNET-DP Slave      v7.0 

839         NSPBS770    SIFLNSPBS70700    NET PROFIBUS SOFTNET-S7      v7.0 

840         SINUTR73    SIFLSINUTR0703    SINUMERIK SinuTrain     v7.3 

841         SNSIEL10    SISLSNSIEL0100    NET SINEMA E Lean 2006 v1.0 

842         SNSIES10    SISLSNSIES0100    NET SINEMA E Standard 2006   v1.0 

www.Softpooya.com

info@softpooya.com

Tel:66378094,Fax:66378094 mobil:09125153675

Copyright © 2008  All Rights Reserved. Designed by softpooya

قابل توجه همکاران کپی از این صفحه پیگرد قانونی دارد